null www.csatolna.hu - foldal
iv null
 

Valerij Brjuszov: Orfeusz tanítványa

az eredeti vers nyersfordítás (CsA) műfordítás (CsA) műfordítás (Pretz György)
Я всюду цепи строф лелеял,
Я ветру вслух твердил стихи,
Чтоб он в степи их, взвив, развеял,
Где спят, снам веря, пастухи;
 
Просил у эхо рифм ответных,
В ущельях гор, в тиши яйлы;
Искал черед венков сонетных
В прибое, бьющем в мол валы;
 
Ловил в немолчном шуме моря
Метр тех своих живых баллад,
Где ласку счастья, жгучесть горя
Вложить в античный миф был рад;
 
В столичном грозном гуле тоже,
Когда, гремя, звеня, стуча,
Играет Город в жизнь,- прохожий,
Я брел, напев стихов шепча;
 
Гудки авто, звонки трамвая,
Стук, топот, ропот, бег колес,-
В поэмы страсти, в песни мая
Вливали смутный лепет грез.
 
Все звуки жизни и природы
Я облекать в размер привык:
Плеск речек, гром, свист непогоды,
Треск ружей, баррикадный крик.
 
Везде я шел, незримо лиру
Держа, и властью струн храним,
Свой новый гимн готовя миру,
Но сам богат и счастлив им.
 
Орфей, сын бога, мой учитель,
Меж тигров так когда-то пел...
Я с песней в адову обитель,
Как он, сошел бы, горд и смел.
 
Но диким криком гимн менады
Покрыли, сбили лавр венца;
Взвив тирсы, рвали без пощады
Грудь в ад сходившего певца.
 
Так мне ль осилить взвизг трамвайный,
Моторов вопль, рев толп людских?
Жду, на какой строфе случайной
Я, с жизнью, оборву свой стих.
Mindenhol strófák láncát dédelgettem
A szélbe hangosan memorizáltam a verset
Hogy felragadja, szórja szét a mezőn
Hol alszanak álmuknak hívő pásztorok;
 
Kértem a visszhangot a válasz rímekre,
Hegyek szorosaiban, fennsík csendjében
Kerestem a szonett koszorúk sorát
A gátnak csapó hullámok verésében;
 
Kifogtam a tenger nem szűnő zajából
Saját azon élő balladáim metrikáját
Hol simogatásnak hála az égető keserűséget
Örömmel helyeztem az antik mítoszba.
 
A főváros kegyetlen zajában is,
Mikor zúg, zakatol, kopog,
Életet játszik a Város, – járókelő,
Bolyongtam, suttogva daloltam verseket;
 
Autó dudái, villamos csengések
Kopács, topogás, moraj, kerekek futása
A hév poémájába, a május dalába
Ömlött a zavaros álom gagyogása.
 
Az élet és természet minden hangját
Megszoktam mértékbe öltöztetni:
Csermely tánca, égzengés, vihar fütyülése,
Fegyverropogás, kiáltás barikádon.
 
Bárhol jártam, rejtve lantot
Tartva, a húrok hatalmával őrizzük,
A világnak készülő új himnuszom,
De magam gazdag vagyok és örülök neki.
 
Orfeusz, isten fia, tanárom
Tigrisek közt dalolt így valaha
A dallal a pokoli lakhelyre
Mint ő, leszállnék büszkén és bátran.
 
De vad kiáltással a himnuszt a menádok
Elfedték, leütötték a babérkoszorút
Thyrsusát felkapták, tépték szánalom nélkül
Az alvilágba szállt dalnok keblét.
 
Akkor én legyőzzem a villamos felsírását,
Motor berregést, embertömeg zaját?
Várom, melyik véletlen versszakban
Szakad meg versemmel életem.
Mindenütt dajkáltam strófaként,
S a szélbe mormoltam szavamat,
Hogy felkapja, mezőn szórja szét,
Hol pásztorok álmot alszanak;

Kértem az echótól rímválaszt,
Hegyszorosban, fennsík csendjében;
Kerestem fonott szonett-ágat
Csapkodó, vad hullámverésben;

Kifogtam a tengerzúgásból
Élő balladám metrikáját,
Becéztem, s így égő bújától
Is élveztem a mítosz báját;

Főváros kegyetlen zajában,
Mikor búg, zakatol, kopog,
Élőt játszó Város,- s magában
Én, a verselő, suttog, bolyog;

Villamos cseng, tutul a duda,
Topogás, moraj, kerékfutás,-
Hevült poéma, május dala
S a belefolyt zavar, gagyogás.

Hangjaid, élet és természet,
Miket szokásom mértékbe fűz:
Csermelytánc, viharfütty, zengések,
Barikád rivaja, puskatűz.

Rejtett a lant, amit tart kezem,
őrzi a húr - bárhol is vagyok -
Himnuszom, a világnak szerzem,
Gazdagságom, örömöm nagyok.

Orfeusz, isten fia, tanárom
Tigrisek közt régen így dalolt…
Túllépnék pokoli határon
Akár ő, ki bátor, büszke volt.

Ordító menádok himnuszom
Elfedték, babérom lent hever;
Thyrsusom felkapták, nimbuszom
Vesztem, tépve dalnoki kebel.

Győzzek-e villamos-síráson,
Ember-zajon, motor-berregésen?
A véletlen versszakot kivárom
Hol éltem szakad s költeményem.
Strófák láncait dédelgettem mindenütt
Hangosan mondogattam verseket a szélnek,
Hogy szétfújja őket a sztyeppén,
Hol álmaikban hívő pásztorok alszanak.
 
Válaszrímekért a visszhanghoz esengtem,
Hegyi szurdokokban, néma juhlegelőkön,
Szonettkoszorúk rendjét keresgéltem
Mólót ostromló hullámok szilaj verésében.
 
A tenger szüntelen morajában megtaláltam
Eleven balladáim metrumát, bennük
Gyengéd örömöt, metsző fájdalmat
Élvezet volt antik mítoszba öltöztetni.
 
A nagyváros szörnyű morajában is,
Mikor zúgva, zengve, dobogva,
Életét játszotta a Város, barangoltam,
Dúdoltam, verseket suttogva.
 
Autótülkölés, villamoscsörömpölés,
Kopogás, dobogás, zúgás, keréksurranás,
Szenvedélyes poémákban, májusi dalokban
Nem több, mint zavaros ábrándozás.
 
Természet és élet minden hangját:
Patakcsobogást, mennydörgést, viharsüvöltést,
Fegyverropogást, barikádüvöltést,
Méretre szabnom nem újdonság.
 
Lanttal a kezemben, jártam mindenhol,
Húrokon játszva és dalolva zengjük
Világnak készülő új himnuszunkat,
Ettől nyugodt és boldog ember vagyok.
 
Orfeusz, istenfia, tanítóm,
Ki valaha tigrisek közt dalolt…
Dalaimmal árnyvilágba mennék,
Ahogy Te, büszkén és merészen.
 
Vad bakhánslárma fogadta énekét,
Babérkoszorúját leverték,
Pokolban is dalnok mellkasát,
Dárdáikkal kíméletlenül feltépték.
 
Villamosüvöltéssel, motorbőgéssel, emberhordák
Rikoltásával nekem kell dacolnom?
Vajon melyik strófámat
Hagyom váratlanul félbe s lelem halálom?

A fordítások az Országos Idegennyelvű Könyvtár műfordítói pályázatának nyomán készültek.

vissza

 
 CsaTolna © 1998-2004.