A XVIII-XIX. század etnikai viszonyainak rövid áttekintése

A XVIII. század nagy betelepítései nyomán a megye soha nem látott etnikai sokszínűséget mutatott. A többséget alkotó magyarok és már a hódoltság alatt idetelepülő rácok mellett főként németek, újabb rác csoportok, zsidók, tótok és cigányok jelentek meg.

XVII. század legvégén a megyénkben néhány ezerre fogyatkozott magyarság még kisebbségben volt a rácokkal szemben. A református hitre áttért magyarok főként a Duna mentén és a Mecsek előterében vészelték át a hódoltságot, a Rákóczi-szabadságharcot és az azt kísérő pestisjárványt.  A magyarok zöme főként a nyugati és északnyugati határszél népesebb megyéiből érkezett ide. Egész Nyugat-Tolnában, valamint a Sárközben és környékén abszolút többségben voltak a más nemzetiségekkel szemben. A XVIII.sz. végén azonban a nagyarányú német betelepítés következményeként  a megye egész területét tekintve csak a második legnépesebb népcsoport volt. Ekkor a települések mintegy 58% német többségű volt. Ezek az etnikai viszonyok a reformkortól változnak meg folyamatosan.

Az első német telepesek 1712-ben Dőry László jóvoltából Tevelen jelentek meg, majd a század húszas éveitől tömegesen érkeztek főként a német tartományokból, kisebb részt Ausztriából és a nyugati határszélről. A földesurak általában szívesen látták őket földjeiken, letelepítésüket a Habsburg uralkodóház politikai és gazdasági okokból is támogatta. Míg a magyar jobbágyok gyakran "kurucos" mentalitásukkal, addig ők inkább jámbor kötelességtudatukkal tűntek ki. Így az 1767-es jobbágyforrongások sem érintették a német falvakat. Érdemes megemlíteni, hogy a völgységi járás lakosainak a II. világháborút követő kitelepítésekig háromnegyed része német volt. A Duna menti mezővárosok lakosainak jó része is németséghez tartozott, és a Hegyhát falvainak jelentős részében is többségben voltak
A törzsöröklési rendszernek köszönhetően (a földet mindig a legidősebb fiú örökölte), a birtokfelaprózódás kivédésére - legalább is kezdetben- nem kellett az egykézés módszerét választaniuk, mint a magyaroknak. Így részarányuk a betelepülések lezárulásával sem csökkent. A föld nélkül maradt német férfiak a kézműiparban, vagy más településen próbáltak boldogulni. Így a XIX. század során már olyan magyarlakta településeken is megjelentek, ahol a betelepüléskor még nem fordultak elő. A kézműipari tevékenységekben a németek települések szerint is szakosodtak. (Például Szakadáton csaknem minden negyedik férfi kőműves volt a XIX. század derekán.) Ennek az is következménye lett, hogy gyakran igen távolra - és egyre távolabbra- kellett elmenni a munka után. Így jut el a bátaszéki kőművesek egy része a XX. század elején Ankaráig is. A Monarchia idején a nagyipari termékek megjelenése a kézműipar válságát is eredményezte. Gyakorivá vált kézművesek zsellérsorba süllyedése, aminek eredményeképpen megindult elvándorlásuk, például az egykézés miatt munkaerőhiányossá vált Sárközbe is.
A mezőgazdaságban egyfajta etnikai munkamegosztásról is beszélhetünk. A magyarok főként a saját szükségleteknek megfelelő mezőgazdasági tevékenységekkel, szőlő- és gyümölcstermesztéssel foglalkoztak. A németek az önellátás mellett árutermelő gazdálkodást is végeztek (pl. dohánytermelés), ez mellett intenzív állattartást is folytattak. (Lásd például a "bonyhádi tarka" tájfajta kitenyészését). A kereskedelem főként a rácok, majd egyre inkább a zsidók kezében volt .
A németek felekezeti alapon is tagolódtak. A Völgységben és a mezővárosokban főleg katolikusok, a Hegyhát falvaiban inkább evangélikusok éltek. Három településen német reformátusok is laktak. Itt is megfigyelhetjük azt, hogy a vallásban megtestesülő mentalitásbeli különbségek vagyoni különbségeket is szültek: az protestáns falvak gazdagabbak voltak a katolikusnál. A megye első gimnáziumai is német protestáns iskolák voltak. (Nagyszékely és Sárszentlőrinc)
A kisebbségként élő németség a XIX. századtól ki volt téve az asszimilációnak is, ami főként a mezővárosokban volt erőteljes. Szekszárd német lakossága például már a XIX. század közepén kezdett elmagyarosodni de a nagyobb tömbben élő németség masszívan őrizte identitását. A németek magyarsággal szembeni viszonyát kezdetben az óvatosság jellemezte, különösen akkor, ha protestáns vallásuk miatt fokozottan érezhették számkivetettségüket. Példaként említhetjük azt is, hogy habár a dél-dunántúli evangélikusok zöme német volt, a főesperesek és az alesperesek közt a magyarok voltak túlsúlyban. Középfokú tanintézetüket is az egyetlen jelentős magyarlakta evangélikus településen, Sárszentlőrincen hozták létre 1806-ban. Csak később, a település hanyatlásával telepítették át az iskolát a németlakta Bonyhádra. A XIX. század elejétől a vármegye már nem nézte jó szemmel a nemzetiségek, és különösen a németek különállását. Ettől kezdve számos rendelettel akarták a nemzetiségeket korlátozni. (Településnevek magyarosítása, magyar jegyző a falvakba, az istentiszteleteken a magyar nyelv használatának kötelezővé tétele, a magyar nyelv kötelező oktatása, a jellegzetes nemzetiségi ruhadarabok hordásának megtiltása.) Ennek ellenére jelentős etnikai konfliktus a XX. századig nem volt, bár az együttélés helyenként barátinak sem volt nevezhető. A látensen megbújó feszültségek a második világháború idején éleződtek ki. A hírhedt Volksbundnak egyes településeken a lakosság 3/4 része tagja volt. A II. világháborút követően a németek jelentős részét kitelepítik, elhurcolják. Helyüket a bukovinai és felvidéki magyarok betelepítése csak részben tölti ki.

A rác elnevezés olyan gyűjtőnév volt, ami az ortodox délszlávokat jelentette. A horvát, a bosnyák és egyéb délszláv eredetű katolikusokat a XVIII. század elején még tótoknak nevezték. Csak a XIX. századtól kezdték ezt az elnevezést az északi szlávokra, főleg a szlovákokra alkalmazni. A XVIII. század legelején a ferences barátok és a megye nyugati felének katolikus papsága is főleg ilyen "tótokból", azaz katolikus délszlávokból állt. A "tótok" viszonylag gyorsan asszimilálódtak. A rácok döntő részét alkotó ortodox szerbek történetével a szerb templomokkal foglalkozó fejezetben foglalkozunk.

Az északi szlávok, a főként szlovák "tótok" kis számban érkeztek csak, például Mözsre, Bölcskére, Faddra.  A német és magyar környezetben viszonylag gyorsan asszimilálódtak.

A zsidók létszámukat tekintve a XIX. század derekáig csak három mezővárosban képviseltek jelentős számarányt, de szinte minden településen volt legalább egy-két család, akik főként kereskedelemmel, italméréssel stb. foglalkoztak. Ha nem is egyenrangú félként, de legalább zavartalanul élhették mindennapjaikat a XX.századig. A megyei földesurak a zsidósággal általában korrekt kapcsolatokat tartottak fenn, sőt érdekeiknek országos fórumokon olyan kiválóságok is szószólóik voltak, mint Bezerédj István.

A cigányok még a zsidóknál is kirekesztettebbek voltak. Részarányuk a XVIII. században még nem volt olyan jelentős, mint napjainkban. A II. József idején lebonyolított népszámlálás alapján az egész országban nem érte el létszámuk a nyolcezret, bár nagyon valószínű, hogy vándorló életmódjuk miatt sok helyen kimaradtak az összeírásból. Tolna megyében már a XVIII. század elején találkozunk velük a katolikus anyakönyvekben, periratokban, összeírásokban. Mária Terézia és II. József rendeletei ellenére jobbágysorba kényszerítésük nem sikerült, megmaradtak vándorló, vásározó kovácsoknak, lókupeceknek, muzsikusoknak, koldusoknak stb. Tolnában a XVIII-XIX. század során - csakúgy mint az ország többi részén is - minden különösebb életmódváltás nélkül részarányuk lassan de folyamatosan növekedett.

 

középkori és római emlékek egyházi emlékek világi emlékek tanulmányok települések CsaTolna
Egyesület
római román gótikus várak katolik. evang. reform. szerb zsidó Szekszárd vallomások nyitó oldal