Az uradalmak és a városok építészete

A 18-19. század során a legnagyobb építtetők a földesurak voltak. Tevékenyen hozzájárultak a birtokaikhoz tartozó falvak katolikus templomainak építéséhez is. Tolnában sok birtokközpont jött létre, de ezek nagy része építészetileg nem kiemelkedő. Országosan is figyelemre méltó viszont a hőgyészi Mercy-Apponyi, az ozorai és kulapusztai Esterházy és a lengyeli Apponyi uradalom. A kisebb birtokok közül elsősorban a felsőhidvégi Hiemer jelentős. Sajnos ez az uradalom elhanyagolt állapotban van, gazdasági épületei már eltüntek.
A legnagyobb birtokos Tolnában az Esterházy család volt. A Kapostól nyugatra eső területek nagy része az ő fennhatóságuk alatt állt. Őket a Mercy család követte, akiknek uradalmát az Apponyi család vette meg. Ők a megszerzett javakat kismértékben tovább is gyarapították. A harmadik legnagyobb földterülettel a bátaszéki apátság rendelkezett. Ezt a birtokot később Mária Terézia utasítására az ifjú nemesek bécsi tanintézetét fenntartó Theresianum Akadémia Alapítványa kapta meg, aminek egyik épületét a jobb oldali felvételen látjuk.
A szekszárdi apátság a negyedik legnagyobb birtokos volt. Jogutódja a Budai majd Pesti Egyetem fenntartására hivatott Egyetemi Alap lett. Szekszárd környékén az Augusz család is meghatározó birtokossá válik XIX. század második felében. Ötvenezer holdnál kisebb területet tudhatott magáénak Tolnából a Styrum-Limburg, a Viczay, a Festetics és a Batthány család. A köznemesek területnagyság szerinti rangsorát kezdetben a paksi Daróczy család vezette, de birtokuk a XIX. századra már több mint 15 részre aprózódott fel. Csaknem hasonló mértékben darabolódott a Gindly család uradalma is. A Dőryek birtokai alig haladták meg a 25 ezer holdat, de a megyei közéletben meghatározó szerepük volt csakúgy, mint a még kisebb birtokokkal rendelkező Perczeleknek, Jeszenszkyknek vagy Sztankovászkyaknak. A köznemesek közt az egyetlen református család a Magyary-Kossa család volt. A XIX. század elején jelenik meg birtokosként a Széchenyi család is a megyénkben. Nagyszámban találunk még kisebb vagyonú köz- vagy kisnemest, akik általában csak kisebb kastélyokkal, szerény kúriákkal rendelkeztek.

A birtokaprózódási folyamat szinte mindegyik köznemesi családnál erőteljes volt és (mint azt a fejezet tárgyalásánál vezérfonalul használt tanulmányában Glósz József kimutatta) a XIX. század közepére már olyan tragikus méreteket öltött, hogy az egész feudális gazdálkodás létalapját veszélyeztette. Ebből a helyzetből néhányan a polgári átalakulásban látták a kiútat. Nem véletlen, hogy Csapó Dániel és Bezerédj István volt ennek a küzdelemnek az élharcosa, hiszen szinte jobbágy nélkül, bérmunkásokkal gazdálkodtak. Mellettük a Perczel család néhány tagját találjuk a reformerek közt. A Perczelek a birtokfelaprózódásnak köszönhetően teljesen eladósodtak. Számukra a polgári átalakulás az előre menekülés esélyét jelentette.

Megyénkben a mezővárosok száma viszonylag nagy volt, de a klasszikus értelemben vett városi polgárok száma alacsonynak volt mondható. A mezővárosi polgárok nagy része is földműveléssel, szőlőtermeléssel foglakozott, tehát paraszti életmódot folytatott. A 18. század közepén megélénkülő céhes iparban dolgozók nagy része sem szakadt el teljesen az agrártermeléstől. Ez az agrárjelleg a mezővárosok képén is meglátszik, alig találunk városias épületeket. Hasonló volt a földesurak mentalítása is, akik a városokban is gyakran a vidéki kúriáknak megfelelő épületeket emeltek a városi paloták helyett. Ennek legszebb példáit Pakson találjuk. A leginkább városias jelleget a XVIII. század második felében gyorsan fejlődő Bonyhád és Szekszárd öltötte magára.

Végül a nemesi és polgári építészet után a népi építészetből mutatunk néhány példát.

 

középkori és római emlékek egyházi emlékek világi emlékek tanulmányok települések CsaTolna
Egyesület
római román gótikus várak katolik. evang. reform. szerb zsidó Szekszárd vallomások nyitó oldal