A Hegyhát evangélikus templomai

A Hegyháton találjuk megyénk, de talán az ország legszebb evangélikus templomait. Stílusukban nagyon hasonlítanak az itteni emlékek a völgységiekre, de csak itt találunk XVIII. századi festett karzatokat. Ezek a templomok a legfőbb értékei, az ország más vidékein nem is fordulnak elő ilyenek. Különleges a sárszentlőrinci és a varsádi templom is, ezek külön császárnői engedélyjel már a Türelmi rendelet előtt is állhattak. A gyönki is ilyen templom volt, de annak helyén ma már egy neogótikus templom áll.

Sárszentlőrinc

Sárszentlőrinc Sárszentlőrincen 1775-ben állt már a mai evangélikus templom. Habár a lörinci evangélikusok mind magyarok voltak, berendezése semmiben sem különbözik a tolnai német evangélikus templomoktól. Karzatának képeit az elmúlt években találták meg a későbbi átfestés alatt. A Keresztrefeszítést ábrázoló egykori oltárképét itt is egy jellegtelen képre cserélték a XX. század elején.
Sárszentlőrincen létesült 1806-ban a tolnai evangélikusok első középfokú oktatási intézménye is. Jó hírére jellemző volt, hogy még az Alföldről is szép számmal voltak tanulói, közülük a leghíresebb a kis Petrovics, a későbbi Petőfi, aki 1831-33-ig volt az iskola tanulója.


Sárszentlőrinc

Kistormás

A kistormási templom 1777-ben lett kész. Építészeti és tájképi megjelenését tekintve is az egyik legszebb templomunk. Az elmúlt években a kitelepített németek jóvoltából felújították. A felújítás során kisebb falkutatást is végeztek, ekkor lemeszelt ornamentális festés nyomait találták meg.

Kistormás Kistormás

Varsád

Varsád 1786-ra készül el a varsádi templom. Varsád a Hegyhát egyik legfontosabb evangélikus központja volt a XIX. század elejéig. 1719-től volt már imaházuk itt a lutheránusoknak. Első harangjuk is 1735-ből származik, a paplak is a türelmi rendelet előtt, 1774-ben épült. Csak a templom építésével kellett várniuk a nem egyszer kegyetlen üldöztetés alatt. A templom karzatán copf vázák képei közt az apostolokat látjuk. Az eredeti oltárképen az Utolsó vacsorát ábrázolták, helyét egy jellegtelen XX. sz. elei kép foglalja el. A szentélyfalon II.József képét láthatjuk. Figyelemre méltó a papi pad is. A pad tetején a Szeniczey Bárány család címerét látjuk. Ennek a híres lelkészcsaládnak a Dél-Dunántúlon számos legendás tagja működött fő- vagy alesperesként. Szeniczey Bárány Pál volt Varsád lelkésze a templom építésének idején.

Varsád

Bikács

A bikácsi templom is közvetlenül a Türelmi Rendelet után 1785-86 közt épült. Szószékoltárának baldachinos megoldása különlegesnek számít, és erős katolikus hatásról árulkodik. Karzatának képei két különböző korból valók, és ez a stílusváltás minden bizonnyal összefüggésbe hozható a templom XIX. századi bővítésével. A korábbi újszövetségi karzatképek rokokós hangulatúak, a XIX. századiak népies, naiv alkotások. Ezek közt ószövetségi jeleneteket is találunk. A templom rokokós levéldíszes kapuját a nagydorogi református templom kapujának mestere készítette.

Bikács Bikács Bikács, a templom belseje és az oldalsó bejáratának részlete

Bikács Bikács
A karzat részletei: Jézus megkeresztelés és a Keresztvitel a 18.század végéről és Jámbor Jób a 19.század közepéről

Kalaznó

Kalaznó A kalaznói templom 1787-90 közt épült. Karzatképeinek mestere öt év múlva a keszőhidegkúti templom karzatképeit is elkészíti. Amíg kalaznói képei sötét tónusúak és kicsit merevek, addig a keszőhidegkúti képei már határozott előrelépést mutatnak. A könnyed, rokokós formaalkotás bizonyos elemit is sikerült elsajátítania a rendelkezésre álló néhány év alatt. Mindkét helyen újszövetségi jelenetsort és az apostolok képeit készítette el.
Sok tolnai templomban művészi orgonákat is látunk, gyakran a templom építésével csaknem egyidőseket. Megyénkben a kistormási Adam März volt híres evangélikus orgonakészítő. A kalaznói templomba is ő készített orgonát. Az orgonakarzaton Náthán és Dávid portréját látjuk. Sajnos az orgona sípjainak nagy részét széthordták a templom egyik kifosztásának idején, és a hangszer így használhatatlan. Ma is működőképes viszont Adam März bonyhádi orgonája, amit ma a szekszárdi evangélikus templomban láthatunk.


Kalaznó Kalaznó

Keszőhidegkút

Keszőhidegkút különleges helynek számított, mert a falú birtokosai -a Zsitkovszkyak- buzgó evangélikusok voltak. Ennek ellenére a keszőhidegkútiak templomot csak jóval a türelmi rendelet után, 1794-95-ben építettek. Toronysisakja XIX. század végi alkotás. A falu szélén, az egykori evangélikus iskola és a lelkészlak közti telken áll. A lelkészlak már 1791-ben kész volt, csak elkészülte után kezdtek hozzá a templomhoz. A karzaton a kalaznói mester újszövetségi jelenetsorát csodálhatjuk meg. Az oltárkép a megfeszített Krisztus képével is még eredeti alkotás.

Keszőhidegkút Keszőhidegkút
Pillantás a templomba és a templom bejárata


Györköny

A Mezőföld szélén levő homokos dombok közt elterülő Györköny is artikuláris hely volt, azaz külön engedéllyel már jóval a Türelmi rendelet előtt Istentiszteleteket lehetett itt tartani. Ezeket egy fatemplomban tartották. Egy helyi legenda szerint, ezen fatemplom köré építették a ma is álló kőtemplomot 1796-ban. A györkönyi templom a legkorábbi, amelyik csehsüveg boltozatos. Ezt a jóval fejlettebb térlefedést főként a katolikus templomokban alkalmazták, az evangélikusok sok helyütt megelégedtek a hosszú fagerendák tartotta síkmennyezettel is. A templom oltárképe Az utolsó vacsorát ábrázolja. Igen szép munka.
A györkönyi templomból került az Evangélikus Országos Múzeumba az ágostai hitvallás téziseit ábrázoló különleges munka. A kép alján Luther és Nagylelkű Frigyes János szász választófejedelem. A rendkívül érdekes ábrázolás egy XVII. századi német előkép alapján készült a XVIII. század elején.


Györköny Györköny
Györköny, a templom és a szószékoltár az Utolsó vacsora jelenetével

Murga

Murga A falucska ma alig 140 lakossal a legkisebb önálló település Tolnában. Kis temploma 1792-95 közt épült, vályogból fazsindely fedéssel. 1834-ben modernizálták, ekkor cserépfedést kapott. 1844-ben készült el karzatának festése, ami a legbájosabb egész Tolnában. Az ismeretlen mesterember szerény rajztudással, de rendkívüli szuggesztív átéléssel készítette el az ó- és újtestamentumi jeleneteket, és a portrékat, köztük Lutherét is. Templomának oltárképe sajnos újabb kori, kevéssé jelentős munka már.

Kéty

Kéty Kéty evangélikusai is igen sokat szenvedtek a Türelmi rendeletig. Egy részük már eleve menekültként érkezett ide Zombáról a Dőryek kegyetlenkedései elöl, de itt se várt jobb sors rájuk. Először Pászmándi Gábor földbirtokos sanyargatta őket, még az imaházukat is bezáratta, majd Bene uraság következett. Mindvégig a zombai katolikusok alá rendelték őket. A Türelmi rendelet kihirdetése után hamar lerakták a templom alapjait, de csak 1796-ban szentelhették fel a festett karzatos templomot.


Gyönk

GyönkA déldunántúl legnagyobb evangélikus temploma Gyönkön áll. A mai templom helyén korábban a magyarok imaháza állt. A gyönki evangélikus németek és magyarok 1778-ban közösen fordultak a helytartótanácshoz templom építési engedélyért. Ezt meg is kapják, és 1781-84 közt fel is épült a templom, egyelőre még torony nélkül. 1833-ban a torony is felépült, de ezzel újabb gondok jelentkeztek . A templom ugyanis megsüllyedt. A főként a németek számának növekedése miatt egyre gyarapodó gyülekezet új templom építkezésébe kezdett, a régi helyén. A terveket Rippmann Gyula aradi építész készítette él, és 1896-ban elkészült az új templom, neogótikus stílusban.


 

középkori és római emlékek egyházi emlékek világi emlékek tanulmányok települések CsaTolna
Egyesület
római román gótikus várak katolik. evang. reform. szerb zsidó Szekszárd vallomások nyitó oldal