A Duna-mente katolikus templomai

A Duna-mente mindig is a megye legfejlettebb régiója volt. A megye XVIII. századi első tizenkét mezővárosa közül hat itt feküdt: Földvár, Paks, Tolna, Szekszárd, Bátaszék és Báta. A településeket a Duna folyásirányának megfelelően nézzük sorra.

Dunaföldvár

Földvár Földvárnak 1703-ban (a megyében elsőként), már országos vásár tartását is engedélyezik. A Rákóczi-szabadságharc hatására a lakosság száma ugyan átmenetileg visszaesik, de aztán a 18.század derekára már a megye legnépesebb településévé válik, és az is marad a XIX. század legvégéig. Nem véletlen tehát az, hogy nagyszabású új templom építésébe itt kezdenek legelőször. A megye egyik legnagyobb ferences kolostora is ide települ. Az új plébániatemplom 1723 és 1725 közt báró Mednyánszky László apát idején épül fel. Tervezője és építője Hölbing János budai építész. Ebben az időben a budai kőműves céh országos működési engedéllyel rendelkezik. Hölbing a kor egyik legtöbbet foglalkoztatott építésze. Rangjára és elismertségére jellemző az, hogy ő építi például a budai városházat is. A kor viszonyaihoz képest nagyon hamar felépül tehát az új Szent Ilonának szentelt plébániatemplom. A barokkra jellemző könnyedségnek nem látjuk még nyomát ezen a templomon. A hajó elé épített, nagy vaskos torony a lehető legegyszerűbb módon kapcsolódik a hajóhoz, aminek kiképzése is nélkülöz minden könnyedséget. A templom további története azonban nagyon szerencsétlenül alakul. 1757-ben villám sújtja és leég, majd 1858-ban újra tűzvész áldozatául esik, és csaknem minden korábbi berendezése elpusztul. Még a II. világháború alatt is súlyos károkat szenved.
Földvár-Rókus Földváron két figyelemre méltó barokk kápolna is található. Az egyik az 1742-ben épült Szent Rókus kápolna, amit a több mint 500 ember halálát okozó pestisjárvány elmúltával emeltek az akkor még a város határában -ma már csak a szélén- lévő Szőlőhegyen. A templom érdekessége, hogy tornyának szélessége megegyezik a hajóéval. A kis kápolnánk a XVIII. századi oltárművészet értékes alkotását rejti, egy ikonográfiai érdekességgel. Az oltárkép témája - a Szentháromság a Zakariás-áldás keresztjével és pestistől védő szentekkel- ritkán fordul elő hazánkban. Felette a Passaui Madonna kegykép másolatát látjuk. A csavart oszlopos oltár is figyelemre méltó XVIII.század közepéről származó alkotás.
A másik barokk stílusú földvári kápolnát Magyar János építi 1763-ban, a paksi és a fehérvári út sarkán. Ez Nepomuki Szent Jánosnak van szentelve. Ennek érdekes kovácsoltvas kapujáról láthatunk egy részletet az alábbi képen.

Földvár-Szt.János

Bölcske

Bölcske-főoltár részlet Bölcske hagyományosan erős református falunak számított, népes lakossággal. A XVIII. század során azonban a betelepítések hatására katolikus lakossága is erősen gyarapodott. A madocsai középkori apátság köveiből építik fel a templomot és a paplakot 1796-ban. Erősen restaurált főoltárképét- amely Szt.István koranfelajánlását ábrázolla- és két mellékoltárát Falkoner József Ferenc (megh.1808-ban), budai festő készíti el. Falkoner a kor sokat foglalkoztatott, igényesen dolgozó mestere volt. A művészettörténészek is jegyzik nevét, mint a XVIII-XIX. század fordulójának egy "kismesterét". A bölcskei plebániaház falának érdekessége egy beépített római kő. Bölcskén már a XVIII. század során számos római követ felhasználtak a helyi építkezésekhez.

Római sirkő
Paks

Paks Paksnak 1721-től már van ugyan egy torony nélküli, beázó temploma, de hitványságára jellemző, hogy 1742-ben újat építenek helyette. Ma már ez sincs meg, mert 1901-ben ezt is lebontják, és helyén új templom épül. A barokk templom megmaradt emlékei, Szt. Vendel, Szt. Flórián és Nepomuki Szt. János szobrai egy kereszt társaságában a Bazársorra kerültek.
Rókus-kápolna
A paksi kápolnák közül a Szent Rókusnak és Sebestyénnek szentelt a legértékesebb. Állítólag 1781-ben készült. Ma külsejében inkább klasszicistának tűnik, belsejének színvonalas kifestése és berendezése is a XIX. század elejéről származik. A Vigyázó család temetkezési helye volt a XIX. század során.
A paksi új temetőben álló kápolna, a XIX. század közepén épült klasszicista stílusban. A ma már Pakshoz tartozó Dunakömlőd temploma is ebben a stílusban épült, de korábban, 1823-ban. A ma Pakshoz csatolt Kömlőd az utolsóknak települt falvak közé tartozott, csak a XVIII. század legvégén telepített ide németeket a kamara. Korábban Thallher készített tervet a templomhoz, de ez csak jóval később valósult meg, erősen átalakított formában. A kömlődi templom lett megyénk első tisztán klasszicista temploma.
Paks kápolnáiról nagyszerű összeállítást olvashatunk a város honlapján.

Kömlöd Paks-temetői kápolna
A kömlödi r.k.templom és a paksi újtemetői kápolna
Fadd

A faddi katolikus templom a helyi földbirtokos, Bartal György kezdeményezésére készült el a korábbi, szűknek bizonyult barokk templom helyén. 1864-ben lett felszentelve,épitője -talán tervezője is- Wagner János pesti építőmester. Ez volt a megye első nagyszabású neogót temploma.

Fadd Fadd

Tolna

Tolna egyházi viszonyai a XVIII. század elején igen siralmasak lehetettek, hiszen egy 1729-es vizitáció szerint nincs is plébániatemploma, csak egy hordozható oltára. Később egy ideiglenes deszkatemplom épül. A mezővároshoz méltó új templom építésébe csak 1769-ben kezdenek, miután az anyagilag csődbe jutó Festetics József bérbe adja birtokát Batthyányi József, kalocsai érseknek. 1773-ra kész az impozáns méretű templom, ami a megye igényesebb alkotásai közé tartozik. A homlokzaton Péter és Pál mellett két szent királyunk szobrát látjuk, a város és a Batthyányi címerrel. A templomnak öt oltára van. A Mária mennybemenetelét ábrázoló főoltárképet és a mellékoltárokat állítólag Ujházy Ferenc pesti festő készíti. A főoltár körüli építészeti keretet utánzó falképeket, valamint egyéb ornamentális festéseket Durlach József 1854-ben festette. A szentély előtti boltszakasz falképeit Éber Sándor készítette 1940-ben. A négy mellékoltára barokk alkotás. Témái: Szent József, Nepomuki Szent János, a Szent Kereszt és Szent Pál megtérése. Az oltárképek alkotója nem tartozik a kor legnagyobb festői közé. Képein a barokkos formaalkotás keveredik a naivizmussal, talán ez teszi a mai kor szemlélője számára olyan érdekessé műveit.

Tolna Tolna Tolna
Tolna, r.k. templom Szent Pál megtérését és Nepomuki Szt.Jánost ábrázoló mellékoltárképpel

Tolna Tolna A tolnai kápolnák közül a legjelentősebb a Kálvária kápolna. Ezt Markmiller Bertalan kereskedő építette 1743-ban a Szűzanya tiszteletére, és csak jóval később kerültek a stációk és a keresztek a szomszédságába. 1779-ben egy átépítés alkalmával kerül homlokzatára az az érdekes faragvány, ami néhány jellegzetes épülettel Tolna mezővárosát ábrázolja.

MözsA ma már Tolnához tartozó Mözsön a szekszárdi Stann Jakab építette fel az r.k. templomot a XIX. század harmincas éveiben. A megrendelők (vagy az építészmester) konzervativizmusára jellemző, hogy a klasszicista stílus alig érvényesül még az épületen, a korábbi kömlödi templom inkább tartozik ehhez a stílushoz.


Várdomb

Várdomb Várdomb német lakossága viszonylag későn települ. Először 1756-ban kötnek szerződést a bátaszéki uradalommal. A kései betelepülésnek árnyoldalaként a falu határa nagyon kicsi volt. A megművelhető földterület hiánya állandó konfliktusokat eredményezett a szomszédos falvakkal is, mindenekelőtt Sárpilissel. A falu kezdetben lassan fejlődött, és minden tekintetben elmaradt a környék német falvaihoz képest. Várdomb templomát Theresianum Akadémia Alapítványa építette 1787-ben a falu német lakosai számára. Anyakönyvet 1784 óta vezetnek, de csak 1809-ben lett önálló plébánia, addig Bátaszékhez tartoztak. Ezt követően leégett az 1838-as tűzvészben, de aztán újjáépítik. Valószínűleg az 1838-as tűzvészben elpusztult a főoltára is. Ezt ma egy egyszerű oltárkép pótolja. Egy érdekes Mária-oltár mellett a templom leghíresebb emléke a tolnai ferences teplomból származó Utolsó vacsora kép. A nagyméretű, a templom teljes szélességét kitöltő kép egykor a kolostori ebédlő falán függött. A II. József alatt felszámolt tolnai kolostornak ez az egyetlen ismert emléke.


Bátaszék

Tolna megye egyik legnagyobb templomát az egykori igen gazdag városi honlap alapján ismertetjük:

"A középkori monostortemplom helyén álló, többször átépített épület a 19. század közepére olyan rossz állapotba került, hogy 1842-ben már új templom építésének tervét vetették fel a bátaszékiek az itt tartózkodó püspöknek. Az 1870-es évek elején a Bátaszékre látogató Trefort Ágoston kultuszminiszter is támogatta az új templom építésére létrehozott alapot, ám az építkezés tényleges előkészítése csak az 1890-es évek közepén kezdődhetett meg. A terveket Hofhauser Antal budapesti műépítész készítette, majd a kivitelezés a templomtéren álló régi apátsági épületek lebontása után 1899. július 4-én kezdődött meg. Az alapárkokat szegedi kubikusok ásták, (a fontosabb helyeken 8-10 m mély az épület alapja) majd a falakat még ebben az évben ember magasságúra húzták fel, 1900-ban pedig tető alá került a templom. 1901. július 1-jére kész lett volna minden munkálat, ám statikai hibák miatt 1901 tavaszán a süttői kőből készült oszlopok repedezni kezdtek, s a templom összeomlásától lehetett tartani. Lebontani ugyan nem kellett, de az oszlopokat kicserélték és újraboltozták a hatalmas teret, mely munkálatokkal 1902 májusára készültek el. Az ünnepélyes alapkőletétel 1901. július 21-én, a templom felszentelése 1903. október 4-én volt. A templom neogótikus stílusban épült három hajóval, keresztházzal, tágas szentéllyel, északi oldalán kápolnával, a délin sekrestyével. Külső hosszúsága 62,28 m, szélessége 21,9 m. A kereszthajó hossza 31,9 m, a szentélyé 14,5 m. A főhajó magassága 15,8 m, a mellékhajóké 7,6 m. A torony 82,45 m magas, s 50 m magasságban, ahol a sisak kezdődik 32 mázsás kövek vannak elhelyezve. Építéséhez 2,5 millió közönséges és félmillió darab Eszterházi-féle falburkoló téglát használtak fel. A templom stílszerű festését Blaskovits Bátori Mihály szabadkai festőművész műhelye végezte. A gazdag díszítésből a hiányzó bordák színgazdag plasztikai érzékeltetése érdemel figyelmet és a templom hat képsorozata, melyeket Krikler József festőművész készített. A szentélyben lévők: Krisztus levétele a keresztről, Asszonyok a feltámadt Krisztus sírjánál. A déli keresztház képei: Angyali üdvözlet, Jézus születése. Az északi keresztház képei: Jézus Péterrel a tengeren, Jézus a gyermekek barátja. Blaskovits képei közül kiemelkedik a főhajó ablakai alatt elhelyezkedő apostol mellképsorozat, valamint a főbejárat timpanonjának az Atyaistent ábrázoló freskóképe. Az oszlopfőket kerubok festett képei díszítik. A szépen faragott padok, székek, gyóntatószékek, térdeplők German Ferenc pécsi műasztalos műhelyéből kerültek ki, s darabonként is az asztalosipar remekei. Az oltárok, a szószék és az orgona homlokzata Leivisch Róbert szombathelyi oltárépítő műhelyében készültek. Az egyes tárgyak tömör tölgyfából vannak, cirbolya faragással és dús aranyozással díszítve. A főoltáron Szűz Mária relief szobra, két oldalán Szent István és Szent László szobrai állnak. A főoltár érdekessége még a rajta látható négy domborművű faragás. Az oltármenza előlapján Jézus születése és feltámadása látható, a tabernákulum két oldalán Vajk megkeresztelkedése és Szent István felajánlja a koronát Szűz Máriának. A főoltár fiatornyaiban az angyalok kilenc karát szimbolizáló angyalszobrok kaptak helyet. A keresztházban egyik oldalon Páduai Szent Antal oltára áll, Szent Margit és Szent Erzsébet életnagyságú szobrával, a másik oldalon Szent József oltára, melyet Szent Imre és Gonzága Szent Alajos szobra díszít. Ezt az oltár is két dombormű ékesíti, az egyik az utolsó vacsorát, a másik a csodálatos kenyérszaporítást ábrázolja. A szószéken a négy evangélista szobra áll, csúcsán angyal. A templom értékes üvegablakai Walter Gida üvegfestészetében készültek. A nyugati nagy rozetta az angyali karokat, közepén az orgonán játszó Cecíliát, a szentély ablakai Szent Flóriánt, Bálintot, Fábiánt és Sebestyént ábrázolják. A középső három üvegablak csúcsán a szentháromság személyeinek képeit helyezték el. Az északi keresztház ablakain Szent Mór, Borromei Szent Károly és Szent Rókus, a déli oldalon Nepomuki Szent János, Szent Orbán és Xavéri Szent Ferenc látható. Xavéri Szent Ferenc alakján a templomot építő Holndonner Ferenc prépost-plébános arcvonásai ismerhetők fel. Külön figyelmet érdemel a templom orgonája, melyet a pécsi Angster cég készített. 2200 síp alkotja, melyek közül a legnagyobbak 10 m magasak, míg a legkisebbek fél hüvelyk nagyságúak, összsúlya 100 mázsa. Homlokzatát Hofhauser tervei alapján Levisch Róbert készítette Szombathelyen. Csúcsát egy harsonát fújó angyal szobra díszíti. A kórust tartó déli pillérfőn Szent Júdás Tádé apostol festett képe érdemel említést, melyet Czencz János festőművész készített. A templom teljes felújítása 1991-ben fejeződött be. A templom előcsarnokában régi korokból megmaradt kövek láthatók. Ezek közül kiemeljük azt a török korból származó rituális mosdómedencét, mely hosszú ideig szenteltvíz tartóként funkcionált a Mária kápolnában."

Ugyancsak az egykori honlap ismerteteti a legbővebben a Mária-kápolna történetét:

Bátaszék

"1762. november 25-én Szentgotthárdi András bátaszéki kereskedő írásba foglalta, hogy kápolnát kíván építeni a Segítő Szent Szűz tiszteletére a temetőben és 400 Ft alapítványt is tesz a fenntartására. Ennek kamataiból évi 6 Ft-ot kapjon a plébános, aki havonta tetszés szerinti napon egy misét köteles mondani a kápolnában az alapítókért. Az alapítványt és a kápolna alapító levelét 1762. december 5-én hagyta jóvá az érseki helynök. Ezt követően kezdődött meg az építkezés, s a kápolna 1771-re készült el a Szekszárdra vezető út mentén. Az 1811-es vizitáció szerint már a régi temetőben áll, tehát ebben az időben már nem ide temetkeztek a bátaszékiek. A kápolna téglából épült, figyelemre méltó építmény, hexagonális szentélylyel és huszártoronnyal, melyben egy harang van. Lapos mennyezettel látták el, de eredetileg festett volt, melyből két értékes falkép ma is látható a szentélyben, Nepomuki Szent Jánost és Árpádházi Szent Erzsébetet ábrázolja. Szép barokk oltárán a passaui Mariahilf kegykép másolata látható, melyet barokk angyalok tartanak. Két mellékoltár képe későbbi. Az oltárt 1811. április 25-én Király József pécsi püspök szentelte fel. A kápolnában 1828-ban már volt orgona, s ma jeles berendezési tárgya az a főtemplomból 1903-ban ide került hordozható mennyezet alatt álló Mária szobor, melyet a hagyomány szerint a Bátaszékre betelepülő svábok hoztak magukkal a 18. század elején Schwarzwaldból. A kápolna előtt Nepomuki Szent János alakjával díszített kereszt áll, ami arra utal, hogy a 18. században közelében még víz folyt."

BátaszékUgyancsak az egykori honlap ismerteteti a legbővebben az Orbán-kápolna történetét is:

"A bátaszéki hívek az 1739-es nagy pestisjárvány után fogadalmat tettek, hogy kápolnát emelnek, ha a vész elmúlik. Így épült fel a szõlõhegyen Szent Orbánnak, a szõlõhegyek patrónusának tiszteletére az a kápolna, amely 1754-ben már állt. Ekkor egy harangja és egy miseruhája is volt. Az 1775-ös vizitáció említést tesz a kápolna fa tornyáról is, az 1811-es jegyzõkönyvbõl pedig megtudjuk, hogy itt Orbán napján misét tartanak, ahova a bátaszékiek körmenetben vonulnak ki, s azt is, hogy egykor a pestis idején épült. Egyébként erre utal az oltár elõlapját díszítõ olajfestmény, Palermói Szent Rozália barokk képe, akit a pestis ellen hívtak segítségül. A kápolna a barokk építészet szép emléke, dongaboltozatos, huszártoronnyal ellátott épület. Fõoltárán Szent Orbán barokk képe látható pápai öltözetben, kezében kék szõlõfürtöt tart. A kép mellett két késõbbi szárnykép is látható, Mária Magdolnát és Szent Flóriánt ábrázolja. A kápolnát 1990-ben újították fel."

 

Báta

A nagy múltú Báta a XVIII. században már csak a szerényebb mezővárosok közé tartozik, és teljesen Bátaszék árnyékába kerül. Mai katolikus templomát 1743-ban Kolonich bécsi bíboros, mint bátaszéki apát építi fel a középkori templomok köveiből. A templom érdekessége, hogy az ártér szélére épülve vastag támpillérekkel kellett az északi homlokzatát megtámogatni. 

középkori és római emlékek egyházi emlékek világi emlékek tanulmányok települések CsaTolna
Egyesület
római román gótikus várak katolik. evang. reform. szerb zsidó Szekszárd vallomások nyitó oldal