A XVIII-XIX. századi művészet társadalmi - történelmi háttere

A török kiűzését követően az élet normalizálódása igen lassan indul meg. A töredékére fogyott lakosság kell, hogy eltartsa a nagy létszámú katonaságot, miközben járványok és éhínségek pusztítanak. Az 1700-as évek legelején a megye lakossága a korabeli adólajstromok szerint 4000 fő körül lehet. Az ugyan elképzelhető, hogy sokaknak sikerült elbújnia az összeírás elől, de valószínűleg így sem volt jelentősen nagyobb a megye lakossága.(A XV. sz. végén 50-60 ezer ember élt ugyanezen a területen.) A Rákóczi - szabadságharc után indul meg a megye benépesedése. Az 1720-as nádori összeírás során már 13-14 ezer a megye számba vett lakossága, és 12 mezővárosa van már. A mezővárosok csökkenő lélekszám szerint a következők ekkor: Simontornya, Szekszárd, Pincehely, Földvár, Bátaszék, Paks, Báta, Tamási, Ozora, Tolna, Döbrököz, Dombóvár. A legnépesebb Simontornyának is csak kb.1600 lakosa van ez idő tájt. A sor végén lévő települések lakossága pedig nem lehetett több pár száz főnél. A sorrend azonban hamar megváltozik és Földvár hamarosan az élre kerül, és a XIX. század derekáig a megye legnépesebb települése lesz. Az intenzív betelepítések hatására a lakosok száma a II. József idején tartandó népszámlálásra már 133 ezerig emelkedik. Számos új mezőváros is lesz: Kölesd: 1722-ben, Regöly:1730-ban, Hőgyész:1753-ban, Bonyhád:1782-ben, Ireg: 1789-ben, Szakcs: 1795-ben, Tevel: 1841-ben, Miszla: 1843-ban. 1840 körül a lakosság lélekszáma eléri 200 ezret. (Ma kb. 242 ezer van). A XVIII. század végére a megye tehát kiheveri a népességszámban mutatkozó hátrányait, és népsűrűségben csak a nyugati határszél megyei előzik meg. A népesség rohamos fejlődésével együtt jár az építő tevékenység, a művészeti alkotómunka kibontakozása is.

Tolna megye a XVIII. század során művészeti szempontból importáló megye lesz. Mesterek, tervek, műalkotások az ország - gyakran távoli - részéből érkeznek hozzánk. A megyében folyó építkezések közül a számukat tekintve a templomok lesznek a legjelentősebbek. A katolikus közösségek általában a 18.század közepére erősödnek meg annyira, hogy igényes templom építésébe belekezdhessenek. Korábban - még a városokban is- a jobbára középkori eredetű templomok helyreállításából származó, ideiglenes épületeket használják. Elsőként Földváron épül a kor igényeinek megfelelő új templom, a budai Hölbing terveiből. A templomok építéséhez nem nélkülözhették a földesúr hozzájárulását sem. A kegyúri jogokat esetenként annyira komolyan veszik, hogy az engedély nélkül elkezdett templomok építkezéseit felfüggesztik, mint például Magyarkeszi esetén. Koppány Tibornak a Esterházyakra vonatkozó kutatásai nyomán kirajzolódott, hogy miként zajlottak le az uradalmi építkezések. 1752-ig az Esterházyak dél-dunántúli főépítésze Johann Georg Wimpassinger, brucki mester. Őt a székesfehérvári Johannes Kepschhoffer követi, de gyakran ad terveket a kismartoni központ is, ahol Johann Ferdinand Mödlhammer volt az építész. Az uradalmi építészek minden tervezési munkát elvégeznek, az istállótól a kastélyig. Az építkezést helyi kőművesek vezeti. Ebben a korban az építészi és az építői tevékenység még nem különült el, tehát a kőműves mesterek a tervezéssel is foglalkoznak. Tudjuk azt, hogy az ozorai uradalmi kőműves, Jakob Ulrich maga is épít templomot, például Szakcson. A templomok általában egyszerű kivitelűek. Három vagy négyszakaszos csehsüveg boltozattal, homlokzati toronnyal készülnek. A protestáns templomok még ennél is egyszerűbbek. Itt a csehsüveges boltozatot a leggyakrabban síkmennyezettel helyettesítik.

Az Apponyiaknak és bizonyára elődjeinek, a Mercyeknek is voltak uradalmi kőműveseik, de az igényesebb munkára a terveket valószínűleg máshonnan szerezik be. A hőgyészi kastély tervezőjének így merült fel Pilgram neve is. A királyi kamara az országos templomépítési láz hatására típusterveket is kidolgozott. Ezeket a kamarai terveket is használhatták némi egyéni módosítással a helyi mesterek, akiknek neve túlnyomórészt még homályban van. A kor felfogása egyébként is jelentősen különbözött a maiétól. A tervezőt nem becsülték annyira, mint a kivitelezőt, így ők még gyakrabban maradnak a névtelenségben.

Tolna megyei építőmesterekre vonatkozó adatok a XVIII. század második felétől szaporodnak meg. A század legvégén szekszárdi mesterek már jelentős templomok építését is vállalják, például Tevelen. Helyi mester építi fel a monumentális szekszárdi templomot is.
Az evangélikusok a Türelmi rendelet után kezdik meg templomaik nagyarányú építéseit. A gyakran messzi vidékről érkező festők még a karzat díszítését is elvégzik. A XIX. század derekától azonban már helyi mesterek is vállalkoznak a karzatok festésére. A megye műemléki anyagának egy kevéssé ismert, de rendkívül értékes anyagát alkotják ezek a XVIII.század végi templomok. Az evangélikusokhoz hasonlóan a reformátusok is ekkor kezdenek nagyarányú építkezésekbe.

Egyéni, művészi tervezőteljesítményre is képes építésze a megyének a 19.század első harmadában lesz, Stann Jakab személyében. Az ő leghíresebb alkotása a Megyeháza (Pollack nyomán) de ő építi a mözsi templomot is. Valószínűleg az Augusz-ház klasszicista részletei és a Nedelkovics - féle présház is az ő alkotása. Fia, az ifjabbik Stann Jakab szintén jeles mester lesz. Az ő fő művének az Augusz-ház romantikus átépítését tekinthetjük, de ő építette a Garay téri iskolát is, és Szekszárd számos más lakóházát.
A képzőművészeti alkotások sora az építészethez hasonlóan alakul. Az oltárképek szükséges kellékei voltak a templomoknak, de a képeknél is drágább szobrok felállítására már csak ritkán kerül sor. Még ritkábban engedhetik meg a tolnai települések, hogy falképekkel díszítsék a templomukat. A festők és a kőfaragó mesterek a 18.század során a távoli városokból származnak. Például Bucher Xavér Ferenc festőt Veszprémből hívják meg Pincehely és Tamási templomaihoz, Zombára a pécsi székesegyház díszítésén tevékenykedő élvonalbeli pécsi és osztrák mesterek dolgoznak, Dombóvárra Kismartonból hozatnak oltárt és szószéket, Schmidt József a szekszárdi templom főoltárképének mestere is győri, az Apponyiak hőgyészi templomában is osztrák és sziléziai mesterek dolgoznak stb. Ahogy az építészetben, úgy a festészetben is csak a XIX. század közepén tűnnek fel először helyi mesterek: Boros Ferenc és különösen fia, Boros Nepomuk János (1800-1855). Boros Ferenc, aki 1805-ben költözik ide Pécsről családjával, még kevesebbet alkot, de fia már termékeny mesterré lesz. Állítólag a müncheni festőiskolán tanul, és mintegy 700 festményt hagy az utókorra. Portrékat fest, és a pécsi egyházmegye templomaiba készít alkotásokat. Művészi hagyatéka, működése még feltárásra vár.

Külön meg kell említenünk az orgonaépítőket, mert Tolnában több kiváló képviselője is volt ennek a viszonylag ritka mesterségnek. 1790 táján, a helyi templom orgonájának építésekor telepedik le Bonyhádon Róth József (†1808), létrehozva a Dél-Dunántúl első orgonaépítő műhelyét. Ő, és műhelyének továbbvivője, Marschall József (†1828) nemcsak a környéken, hanem még Veszprém megyébe is készít orgonákat. A Marschallal egy időben dolgozó kistormási März Ádám pedig főleg evangélikus templomokban dolgozik.

 

középkori és római emlékek egyházi emlékek világi emlékek tanulmányok települések CsaTolna
Egyesület
római román gótikus várak katolik. evang. reform. szerb zsidó Szekszárd vallomások nyitó oldal